Podmínky soutěže na FB

Všeobecné podmínky SOUTĚŽE na facebooku

I. Pořadatelem Soutěže
(dále jen „Soutěž“) je společnost Kingray s.r.o.Ružová 728/2050 01 Revúca, Banskobystrický kraj, Slovensko. Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

II. Cíl a trvání soutěže
1. Cílem Soutěže je podpořit povědomí a zpropagování webové stránky a facebook stránky internetového obchodu hyaluron-kosmetika.cz
2. Soutěž se uskuteční v termínu od 11.12.2023 do 19.12.2023.

III. Účastníci soutěže
Účastníkem Soutěže (dále jen „Účastník“) může být každá fyzická osoba:
a) s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území České republiky, a doručovací adresou na území ČR.
b) které je více než 18 let,
c) která splní podmínky soutěže stanovené pořadatelem soutěže.
d) která splní podmínky účasti v Soutěži podle těchto pravidel s výjimkou osob, které jsou majetkově nebo personálně /zejména zaměstnanci/ propojeny s reklamními a promotion agenturami, které vykonávají činnosti související se zajištěním soutěže včetně jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku.

IV. Zařazení do soutěže
1. Do výběru výherce budou zařazeni všichni sledovatelé facebook stránky hyaluron-kosmetika.cz, kteří v termínu ukončení soutěže splní stanovené podmínky.
2. Do výběru výherce budou zařazeni všichni soutěžící, kteří v termínu ukončení soutěže přidají pod soutěžní příspěvek komentář, ve kterém označí 2 další uživatele facebooku.

V. Výhra
Pořadatel v Soutěži předává následující výhru:
BeautyBiowave LIFTeye 2V1 pro oční okolí EXCLUSIVE
Více o výhře: https://www.hyaluron.cz/p/beautybiowave-lifteye-2v1

VI. Kompetence Pořadatele
1. Pořadatel povede dohled nad průběhem Soutěže a losováním výherce a ceny v souladu s Pravidly Soutěže. Pořadatel má právo zasáhnout v případě, že vznikne podezření, že se účastník choval v rozporu s Pravidly Soutěže.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže Účastníka, pokud je jeho jednání v rozporu s obecně platnými zákony, porušuje práva třetích osob. V okamžiku, kdy budou zjištěna porušení těchto Pravidel, bude účastník na základě rozhodnutí Pořadatele vyloučen ze Soutěže. Definitivní rozhodnutí je v kompetenci Pořadatele.

VII. Losování a oznámení výherců Soutěže
1. Výherce bude vylosován ze všech soutěžících automaticky zařazených do soutěže splněním podmínek v trvání soutěže.
2. Pořadatel vylosuje ze zapojených jen jednoho výherce.
3. Výherce Soutěže bude zveřejněn 20.12.2023 na facebookové stránce hyaluron-kosmetika.cz, kde nám následně zašle soukromou zprávou, nebo do komentáře své kontaktní informace pro zaslání výhry.

VIII. Všeobecné informace o cenách a výhercích
1. Pokud výherce Soutěže nebude reagovat (neposkytne požadované informace) na oznámení o převzetí výhry do 14 dnů od obdržení oznámení, ztrácí nárok na cenu.
2. Výhra bude zaslána kurýrem nejpozději do 30 dnů od vyhodnocení soutěže a zveřejnění jména výherce.
3. Účastníci Soutěže souhlasí s tím, že poskytnou Pořadateli Soutěže následující informace: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, mail a telefonní číslo nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí oznámení o výhře. Pokud výherce neposkytne Pořadateli požadované informace ve stanoveném termínu, není Pořadatel povinen zaslat výhru. V takovém případě je Pořadatel na základě těchto pravidel osvobozen od všech závazků vůči Účastníkovi.
4. Pokud výherce neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto Pravidel, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
5. Výherce nemá nárok na výměnu výhry za peněžní hotovost. Na výhru se nevztahují ustanovení § 612 až 627 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

IX. Všeobecné podmínky
1. Účast v Soutěži je podmíněna Účastníkovým souhlasem s Pravidly Soutěže. Zapojený do Soutěže vyslovuje souhlas se svou účastí v Soutěži as Pravidly Soutěže. Pravidla jsou k dispozici na stránce www.hyaluron-kosmetika.cz.
2. Pořadatel má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

X. Osobní údaje
Výherce uděluje souhlas, aby společnost společnost Kingray s.r.o.Ružová 728/2050 01 Revúca, Banskobystrický kraj, Slovensko, zpracovávala jeho osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa a tel.číslo v souladu s § 10 ods. 3 písm. d) zákona č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) pro účely poštovního styku. Zapojením se do Soutěže Výherce souhlasí, aby byly zpracovávány i další jeho osobní údaje v rozsahu: kontaktní telefonní číslo, adresa elektronické pošty za účelem bezproblémového doručení výhry. Tento souhlas uděluje na dobu 1 roku ode dne zapojení se do Soutěže a je si vědom/a toho, že jej může kdykoli písemně odvolat. Výherce má práva podle zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů