Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU (REFUND)

Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?

Pokud jste výrobek zakoupili v našem internetovém obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedené IČO), ust. § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku máte právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto své právo můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese zákazník jako spotřebitel.

Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?

Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování všech funkcí, které má zboží splňovat dle požadavků zákazníka. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj odzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží. Nesundávejte ochranné fólie z displejů a lesklých částí těl zboží a samolepky výrobce!

Spotřebitel je povinen vrátit zboží podle ustanovení § 8 odst. 5. do 14 dní v takovém stavu v jakém mu byl doručen, čili bez jakéhokoliv poškození výrobku. Pokud dojde k rozporu se stavem zboží kupující i prodávající mě nárok na alternativní řešení sporu na příslušné SOI.kupujúci aj predávajúci ma nárok na alternatívne riešenie sporu na príslušnej SOI.

Výrobek je zakoupen na IČO, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, která zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy v průběhu 14 dní od nákupu se na vás nevztahuje.

Musím zboží vrátit v nepoškozené přepravní krabici?

Přepravní krabice není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Obal od výrobce, v němž je předmět koupě umístěn je součástí koupené věci. Jelikož ve smyslu § 10 odst. 4 zák. č. 102/2014 CFU spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, v případě jestliže prodávající zjistí, že hodnota zboží, které kupující vrátil prodávajícímu při odstoupení od smlouvy se snížila nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, nebo že zboží, které spotřebitel vrátil při odstoupení od smlouvy, je poškozen zaviněním spotřebitele, je prodávající oprávněn uplatnit po spotřebiteli nárok na náhradu škody.

Co když se zboží při používání poškodil?

Výrobek můžete vrátit, i když je částečně poškozen. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je použit, poškozený a / nebo neúplný je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady v souladu s ust. § 457 a § 458 občanského zákoníku ČR, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, protože ve smyslu § 10 odst. 4 zák. č. 102/2014 CFU spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?

Abyste při vrácení zboží dostali zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vráceno kompletní, tedy včetně veškerého příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je použit, poškozený a / nebo neúplný je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady v souladu s ust. § 457 a § 458 občanského zákoníku ČR, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, protože ve smyslu § 10 odst. 4 zák. č. 102/2014 CFU spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Jak se počítá lhůta 14 dní?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. Pokud si zákazník převezme zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odeslány. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Kdy mi vrátíte peníze?

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vráceného zboží na prodejnu nebo zpět na naše reklamační oddělení (případně, pokud prokážete, že vrácené zboží nám již byl odeslán). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Peníze vám pošleme na účet uvedený v odstoupení od smlouvy.

Kdy mohu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu?

U nás můžete vrátit každý zboží, které jste si u nás koupili.

Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem mimo jiné jsou:

  1. poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
  2. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (např. obal s gravírováním),
  3. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  4. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů nebo jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. otevřené kosmetické a jiné výrobky, které přicházejí do přímého styku s pokožkou, depilátory, ipl přístroje)
  5. Léky a ostatní přípravky určené k užívání a zboží osobní hygieny jsou klasifikovány jako zboží, které po otevření nelze vrátit a proto musí být tento druh zboží v původním neporušeném obalu, nepoškozené a nepoužité.

Dovolujeme si vás upozornit, že podle zákona zodpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Jak mám postupovat při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu?

Ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení zboží nám oznamte své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Najvhodnější formulář možností je nás kontaktovat přes online: https://www.hyaluron-kosmetika.cz/online-formular

Zboží bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zašlete na adresu Kingray s.r.o., Růžová 728/2, 050 01 Revúca, Slovensko. Pokud jste v souvislosti s uzavřením smlouvy od nás dostali zboží navíc zdarma ( "dárek"), je třeba vrátit i tento dárek. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Hyaluron-kosmetika.cz a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. Za dárek je považován i zboží dodáno v symbolické hodnotě, je-li jeho dodání zákazníkovi prezentovány jako dárek k zboží, které zákazník vrací do 14 dnů bez udání důvodu. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět spolu s vráceným zbožím, budou tyto dárky v jejich tržní hodnotě chápáno jako bezdůvodné obohacení zákazníka.

Kupní cenu zboží vám vrátíme nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však můžeme v souladu se zákonem počkat, dokud nám zboží nevrátíte. V případě, že odstoupíte v prvních 14 dnech od doručení zboží, náleží vám i náhrada nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Pokud jste přes veškerou snahu nenašli odpověď na vaši otázku, kontaktujte nás e-mailem. Více informací naleznete iv Obchodních podmínkách Hyaluron.sk, součástí jsou i reklamační podmínky.

Hyaluron-kosmetika.cz