PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kingray, s.r.o. se sídlem Růžová 728/2, 050 01 Revúca IČ: 45396736 jako provozovatel webové sídla www.hyaluron-kosmetika.cz (dále jen "provozovatel"), že pro zajištění ochrany práv dotčených osob přijal vhodná technická a organizační opatření, které deklarují zákonné zpracovávání osobních údajů . Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoliv dotazů ze strany dotyčné osoby, jakož i jiných osob.

Jednotlivé informace se může dotyčná osoba dozvědět i telefonicky na: 0918 988 998, emailem: info@hyaluron-kosmetika.cz osobně na adrese Růžová 728/2, 050 01 Revúca, nebo na webovém sídle provozovatele: https://www.hyaluron-kosmetika.cz/ochrana-osobnich-udaju

Níže uvádíme informace o zpracovávání ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

 1. Provozovatel

Kingray, s.r.o.

Ružová 728/2,

 050 01 Revúca

IČO: 45396736

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako Provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a zodpovídáme za jejich řádné provedení.

 1. Seznam našich zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje

Při navštívení našeho webového sídla www.hyaluron-kosmetika.cz při zaregistrování uživatelského konta a zasílání marketingových materiálů - newsletterů, při vyplnění kontaktního formuláře, Vaše údaje zpracovává i další subjekt, který se nachází v postavení zprostředkovatele nebo příjemce:

 • EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Česká republika, IČO: 28598661, typ služby: tvorba eshopu upgates
 • Global Payments s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČ: 50 010 301, typ služby: platobná brána GP webpay

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, typ služby: prepravná spoločnosť

 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 1039 Budča, 962 33, IČO: 36 624 942 typ služby: prepravná spoločnosť

 • Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, typ služby: elektronický prostředek obsahující nástroje k hromadnému rozesílání emailů

 • Atomi s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, typ služby: webové aplikácie, online performance marketing

 • Bona Services, s.r.o., Krčulova 2, 977 01 Brezno, IČO: 45993670, typ služby: webové aplikácie, online performance marketing

 • Balíkobot, s.r.o., IČ: 06283799, Revoluční 16, 110 00 Praha 1, typ služby: Technológia pre rýchlejšiu expedíciu zásielok

 • WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, typ služby: email hosting
 1. Účel zpracování osobních údajů

Jménem společnosti Kingray, s.r.o. jako provozovatel, získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme na poskytnutí plnohodnotné služby - přístrojů pro zdraví a krásu, doplňků výživy, kosmetiky a kosmetických pomůcek, při poskytování klientské a produktové podpory nebo při vyřizování případně vzniklých reklamací. Účely zpracovávání osobních údajů při jednotlivých procesních krocích jsou:

 • Při komunikaci s klienty telefonicky, osobně, formou elektronické / papírové pošty nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře, zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněného zájmu za účelem reakce na vámi podaný poptávka / podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy je nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt Vás jako dotčené osoby
 • V případě projevení zájmu o naše služby, při vytváření objednávky produktů / služeb telefonicky, osobně, formou elektronické / papírové pošty nebo přímého nákupu prostřednictvím internetového obchodu www.hyaluron-kosmetika.cz zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - kde zpracování údajů je nezbytné k provádění potřebných opatření dle Vašich požadavků jako objednavatele před uzavřením a potvrzením objednávky, čili během procesu předsmluvního vztahu - např. identifikace klienta během vytváření, definování nebo úpravy objednávky, určení nebo změna adresy a času dodání, případně doplnění dalších potřebných údajů pro uzavření objednávky
 • Po potvrzení objednávky, čili po vzniku smluvního vztahu mezi společností Kingray, s.r.o. a Vámi jako dotyčnou osobou objednatelem / klientům, při potřebné kooperativní komunikací s klientem, při informování o změnách stavu objednávky, při finálním osobním doručování, nebo při přípravě a vystavování daňového dokladu (faktury) zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - kde zpracování údajů je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu, jejíž stranou jste Vy jako dotyčná osoba klient
 • Prostřednictvím webového sídla Kingray, s.r.o. máte možnost si dobrovolně vytvořit a zaregistrovat uživatelské konto, jehož prostřednictvím je možné realizovat zjednodušené online nakupování a evidenci všech nákupů nebo zaregistrovat si emailovou adresu jako odběratel produktových novinek - newsletterů, kde zpracováváme údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních novinek formou newsletterů na poskytnutou emailovou adresu
 1. Seznam zpracovávaných osobních údajů
 • Údaje potřebné pro odeslání zprávy prostřednictvím online kontaktního formuláře

- Adresa elektronické pošty

 • Údaje při registraci k odběru newsletteru - produktových novinek

- Adresa elektronické pošty

 • Údaje potřebné pro registraci uživatelského konta

- Jméno a příjmení

- Adresa elektronické pošty

- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

- Telefonní číslo

- Osobní přístupové heslo

 • Údaje potřebné pro realizaci objednávky

- Jméno a příjmení

- Adresa elektronické pošty

- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

- Telefonní číslo

 • fakturační údaje

- Jméno a příjmení

- Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro potřeby fakturace

- číslo účtu / IBAN

 • Kontaktní údaje v případě doručování zásilky

- Jméno a příjmení

- Adresa trvalého bydliště nebo jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky

- Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení data, času a místa doručení, nebo v případně provedení

změny v objednávce

- Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání elektronického potvrzení objednávky a změny stavu objednávky, zároveň jako nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.

 1. Doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsme zpracovali, nebo zpracováváme ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR - v rámci plnění závazků společnosti Kingray, s.r.o. vůči objednatelem a klientům, dále zpracováváme za účelem splnění si našich zákonných povinností na úseku daní a účetnictví, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů Vašich potvrzených objednávek a fakturace pro účely doručení vybraného zboží na Vaši kontaktní adresu v smyslu zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro případy prokázání splnění si daňových povinností ve smyslu daňových předpisů zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, zákon č. 563 / 2009 Sb., o správě daní a pod.), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.

Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem vytvoření a vedení uživatelského konta, nebo za účelem zasílání aktuálních marketingových novinek zpracováváme údaje po 5 let, nebo do odvolání souhlasu. V případě končící doby zpracování údajů Realizujme kontakt písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů pro definovaný účel obnovit a prodloužit na následující období zpracování. V případě neudělení souhlasu při obnovování a prodlužování účelu zpracování, nebo nereagování na provedený kontakt, Vaše osobní údaje už nebudeme dále zpracovávány - tzn. automaticky údaje vyřadíme z evidence, elektronické údaje technicky vymažeme ze systémů a fyzicky skartujeme.

Osobní údaje zpracované ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - na základě oprávněného zájmu, které byly získány při reakci na vámi podaný poptávka / podnět nebo dotaz ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevantnost požadavky, nebo realizovat případný následný kontakt klienta / dotyčné osoby, po vybavení nebyly následně postoupeny do předsmluvního nebo smluvního vztahu jsou neprodleně vymazány.

Jak Provozovatel zabezpečíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co: byly ukončeny všechny smluvní vztahy mezi vámi a naší Společností; a / nebo

- zanikly všechny Vaše závazky vůči naší Společnosti; a / nebo

- byly vybaveny všechny Vaše reklamace a žádosti; a / nebo

- byly vypořádány všechny další práva a povinnosti mezi Vámi a naší Společností; a / nebo

- byly naplněny všechny účely zpracovávání stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, na které jste nám dali souhlas, pokud zpracování probíhalo na základě souhlasu dotčené osoby; a / nebo

- uplynula lhůta, na který byl souhlas udělen nebo dotčená osoba svůj souhlas odvolala; a / nebo

- bylo vyhověno žádosti dotyčné osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a / nebo

- nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů;

- a současně netrvá oprávněný zájem naší Společnosti, zanikly všechny povinnosti naší Společnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotčené osoby (zejména pro účely archivace, výkonu daňové kontroly apod.), Nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit.

Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracovávají na žádný námi vymezený účel. Pokud je to možné, informujeme dotčenou osobu, jejíž náhodně získané osobní údaje patří o jejich náhodném získání a podle povahy případu jejího poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad její osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace, všechny náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.

V případě zájmu o další informace o konkrétní době uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webovém sídle

 1. Zveřejnění údajů

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

 1. Přeshraniční přenos osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů se neuskutečňuje.

 1. Práva a povinnosti dotyčné osoby
 • Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před provedením první objednávky následující po vzniku změny.
 • Zákazník se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
 • Jako náš klient a dotyčná osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva si můžete:
  - Osobně na kontaktem místě naší společnosti Kingray s.r.o., Růžová 728/2, 050 01 Revúca
  - Prostřednictvím naší zákaznické linky: 0918 988 998
  - Prostřednictvím elektronické pošty: info@hyaluron.sk, info@hyaluron-kosmetika.cz
  - Písemně na adrese Provozovatele: Kingray s.r.o., Růžová 728/2, 050 01 Revúca

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od doručení Vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon Vám zajišťují zejména:

Právo na přístup - Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení, resp. § 21 Zákona. V případě, že o Vás získáváme velké množství dat, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu - K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávaly pouze aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve jako nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz - Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se pominul účel, na který jsme Vaše osobní údaje zpracovávány a zpracovávány jejich za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme pokud jsou nutné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování - Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho jak si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost - Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo prováděny za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň prováděny automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud o to budete mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo nesouhlasit se zpracováváním - Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat proti takovému zpracování. Na základě Vaší námitky zpracovávání osobních údajů omezíme a pokud nepreukážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost - Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných orgánů dozoru, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místa údajného porušení. Pro území České republiky je kontrolním orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel .: +421 / 2/3231 3220.

Právo odvolat souhlas - Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoliv později rozhodnete, že máte zájem znovu dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolán souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoliv znovu udělit, a to kteroukoliv výše uvedenou formou kontaktu.

 1. Kontaktní údaje Úřadu a odpovědné osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

 

E-mail :

 1. a) všeobecne: dozor@pdp.gov.sk
 2. b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
 3. c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
 4. d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
 5. e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

 1. Zabezpečení webového sídla

Webové sídlo www.hyaluron-kosmetika.cz používá při jakémkoliv připojení uživatele a přenosu jakýchkoliv údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným datům během jejich přenosu na internetu a pozměňování těchto údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejných přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

 1. Zásady používání souborů cookies

V souladu s §55 odst.5 Zákona NRSR č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do Vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet) přesněji do složky pro soubory internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, datum svého vzniku a informace pomocí kterých si umí stránka "všimnout" určité vstupy, nastavení a preference (například přihlášení, řeč, velikost písma a jiné preference zobrazování) během určitého času, takže jejich nemusíte při následujících návštěvách nebo při pohybu na stránce nanovo zadávat. Cookies mohou také sloužit k zachycení toho, jak stránku používáte, a na jeho analýzu. Existují tzv. session cookies, které se vymažou po zavření okna prohlížeče, a tzv. permanentní cookies, které se ukládají během delšího časového období na Vašem harddisku a až po uplynutí určeného času jejich prohlížeč vymaže.

Používání cookies

Používáním stránek provozovaných společností Kingray, s.r.o. vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich Vašim zájmům a potřebám, zlepšovat jejich strukturu a obsah, jakož i na vytváření zajímavých nabídek pro Vás. Společnost] nepoužívá Kingray, s.r.o. údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje na kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu. V rozsahu, v jakém jednotlivé implementované cookies zpracovávají údaje, dochází ke zpracovávání ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněného zájmu za účelem zachování co nejlepší funkcionality a optimalizaci internetové stránky a propagačních nástrojů, na cílený a efektivní marketing.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě "pomoc" každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

           Chrome
           Safari
           
Internet Explorer
           
Firefox
           Android

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.